ชื่อ - นามสกุล

สาขาธุรกิจ

CODE ISP


ID CODE

ชื่อ-นามสกุล

ความเชี่ยวชาญ

ISP12928

ศิวัตม์ สายบัว

ISP22960

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,ชีวเคมี

ISP22961

เมธี อำไพพิศ

ประมงน้ำจืด

ISP22962

ธนากร วุฒิ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ISP22963

สุชาดา ไม้สนธิ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์,การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ISP22965

ปิติพงษ์ ศิริพันธุ์

การตลาด,พลังงานทดแทน

ISP22966

นฤมล ทารักษา

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,วิศวกรทรัพยากรน้ำและแบบจำลอง

ISP22969

ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

เครื่องจักรกล,ไอทีและซอฟแวร์

ISP22971

อวัชริน นาชิน

Data Analytics,BigData

ISP22972

นราธิป ภาวะรี

การลดต้นทุนในอุตสาหกรรม,ระบบกระบวนการผลิต

No

1

ชื่อ-นามสกุล

ศิวัตม์ สายบัว

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

saibua.siwat@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

ไม่มีประสบการณ์

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1


No

2

ชื่อ-นามสกุล

สิทธิรักษ์ รอยตระกูล

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

sittiruk@biotec.or.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

21 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ,ชีวเคมี

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เปปไทด์และโปรตีนออกฤทธิ์ทางชีวภาพ


No

3

ชื่อ-นามสกุล

เมธี อำไพพิศ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

เอกชน

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

ampaipit@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

8 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ประมงน้ำจืด

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ประมงน้ำจืด


No

4

ชื่อ-นามสกุล

ธนากร วุฒิ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทยูอาร์ซี พาวเวอร์

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

ja11111170@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาตรี

ประสบการณ์การทำงาน

4 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล,พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกล


No

5

ชื่อ-นามสกุล

สุชาดา ไม้สนธิ์

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

คณะวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

suchada@pnru.ac.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาเอก

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์,การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การพัฒนาผลิตภัณฑ์


No

6

ชื่อ-นามสกุล

ปิติพงษ์ ศิริพันธุ์

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท ไอ.อี.อินสทรูเมนท์ จำกัด

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

admin@ieinstrument.co.th

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

18 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การตลาด,พลังงานทดแทน

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การตลาด


No

7

ชื่อ-นามสกุล

นฤมล ทารักษา

เพศ

หญิง

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัทบาร์ไนน์ เอสอี จำกัด

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

naruemol.ta@bar9se.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

21 ปี 10 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์,วิศวกรทรัพยากรน้ำและแบบจำลอง

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์


No

8

ชื่อ-นามสกุล

ธีระพงษ์ มณีเพ็ญ

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

ภาควิชาครุศาสตร์อุตสาหการ

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

itheepen@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี 3 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

เครื่องจักรกล,ไอทีและซอฟแวร์

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

เครื่องจักรกล


No

9

ชื่อ-นามสกุล

อวัชริน นาชิน

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

บริษัท อินโนเวทีฟ บิสซิเนส จำกัด

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

awacharin@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

20 ปี

สาขาที่เชี่ยวชาญ

Data Analytics,BigData

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

Data Analytics


No

10

ชื่อ-นามสกุล

นราธิป ภาวะรี

เพศ

ชาย

หน่วยงานที่สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ตำแหน่ง

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Undefined property: stdClass::$Position_Org

Filename: views/isp_list.php

Line Number: 297

อีเมล

narathip.pawaree@gmail.com

วุฒิการศึกษา

ปริญาโท

ประสบการณ์การทำงาน

6 ปี 9 เดือน

สาขาที่เชี่ยวชาญ

การลดต้นทุนในอุตสาหกรรม,ระบบกระบวนการผลิต

ประเภท ISP

บุคคล

ความเชี่ยวชาญของ ISP1

การลดต้นทุนในอุตสาหกรรมหน้าที่ 1 จากทั้งหมด 10

Forgot your password?